RODO

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”) Weronika Grabowska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Sklep Justka Weronika Grabowska, Borysławice 76B, 98-235 Błaszki, adres do doręczeń: Borysławice 76B, 98-235 Błaszki, posiadająca NIP: 8272328658 oraz REGON: 520409005 (dalej: Sklep Justka Weronika Grabowska)  informuje, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Sklep Justka Weronika Grabowska danych osobowych.

 

KIEDY SKLEP JUSTKA WERONIKA GRABOWSKA PRZETWARZA DANE OSOBOWE

Sklep Justka Weronika Grabowska przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Weronika Grabowska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Sklep Justka Weronika Grabowska, Borysławice 76B, 98-235 Błaszki, posiadająca NIP: 8272328658 oraz REGON: 520409005 , mail: [email protected]  

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Sklepie Justka Weronika Grabowska nie został powołany inspektor danych osobowych.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE JUSTKA WERONIKA GRABOWSKA

Sklep Justka Weronika Grabowska przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia na żądanie drugiej strony działań zmierzających do zawarcia umowy ze Sklepem Justka Weronika Grabowska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 2. realizacji zawartej z Sklep Justka Weronika Grabowska umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Sklep Justka Weronika Grabowska w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO);
 4. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Sklep Justka Weronika Grabowska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
 5. wewnętrznych celów administracyjnych Sklepu Justka Weronika Grabowska , w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Sklepu Justka Weronika Grabowska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE JUSTKA WERONIKA GRABOWSKA ”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

 1. księgowość Sklepu Justka Weronika Grabowska;
 2. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SKLEP JUSTKA WERONIKA GRABOWSKA

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE JUSTKA WERONIKA GRABOWSKA” celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej z Sklep Justka Weronika Grabowska umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Sklep Justka Weronika Grabowska w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Sklep Justka Weronika Grabowska;
 3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Sklep Justka Weronika Grabowska, przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Sklepu Justka Weronika Grabowska stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. W związku z przetwarzaniem przez Sklep Justka Weronika Grabowska danych osobowych przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
  2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Sklep Justka Weronika Grabowska danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

 

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy ze Sklepem Justka Weronika Grabowska, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Sklepem Justka Weronika Grabowska.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.